วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ฉก.ตชด.๔๔, สถานที่ก่อสร้างสนามบินเบตง และตรวจพื้นที่ก่อสร้างจุดชมวิวอัยเยอร์เวง, ฉก.ทพ.๑๑, ชคต.แม่ดง อ.แว้ง จว.น.ธ., สภ.หนองจิก จว.ป.น., ชคต.บางเขา อ.หนองจิก จว.ป.น., ผลการปฏิบัติ : ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วยในเรื่องผลการปฏิบัติที่สำคัญตามนโยบายในห้วงที่ผ่านมา แผนการปฏิบั

 28 ก.พ. 2562

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ฉก.ตชด.๔๔, สถานที่ก่อสร้างสนามบินเบตง และตรวจพื้นที่ก่อสร้างจุดชมวิวอัยเยอร์เวง, ฉก.ทพ.๑๑, ชคต.แม่ดง อ.แว้ง จว.น.ธ., สภ.หนองจิก จว.ป.น., ชคต.บางเขา อ.หนองจิก จว.ป.น.,
ผลการปฏิบัติ : ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วยในเรื่องผลการปฏิบัติที่สำคัญตามนโยบายในห้วงที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

ความคิดเห็น