วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันที่ ๘ - ๑๒ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโขติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ดังนี้ ๑.๑ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ ศปนย. อ.ยะลัง จ.ปัตตานี ๑.๒ ประสานการปฏิบัติกับหน่วย ฉก.ทพ.๔๑ อ.รามัน จ.ยะลา ๑.๓ ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

 15 ก.ค. 2562

วันที่ ๘ - ๑๒ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโขติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ดังนี้
๑.๑ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ ศปนย. อ.ยะลัง จ.ปัตตานี
๑.๒ ประสานการปฏิบัติกับหน่วย ฉก.ทพ.๔๑ อ.รามัน จ.ยะลา
๑.๓ ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

ความคิดเห็น