วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๑๕ - ๑๙ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๒ - ๑๓ ก.ค. ๖๒ ดังนี้ ๑.ติดตามความคืบหน้าและประสานการปฏิบัติ ฉก.ทพ.๔๘ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ. ๒.ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.บูกิต ๓.ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.จวบ ๔.ประสานการปฏิบัติ ฉก.นราธิวาส ร้อย.ปชด.ที่ ๒ ๕.ประสานการปฏิบัติ ฉก.ทพ.๒๒ ๖.ตรวจเยี่ยม ชคต.กอลำ ๗.ตรวจเยี่ยม ชคต.ม่วงเตี้ย

 18 ก.ค. 2562

วันที่ ๑๕ - ๑๙ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๒ - ๑๓ ก.ค. ๖๒ ดังนี้
๑.ติดตามความคืบหน้าและประสานการปฏิบัติ ฉก.ทพ.๔๘ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ.
๒.ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.บูกิต
๓.ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.จวบ
๔.ประสานการปฏิบัติ ฉก.นราธิวาส ร้อย.ปชด.ที่ ๒
๕.ประสานการปฏิบัติ ฉก.ทพ.๒๒
๖.ตรวจเยี่ยม ชคต.กอลำ
๗.ตรวจเยี่ยม ชคต.ม่วงเตี้ย

ความคิดเห็น