วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๒ พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) เป็นหัวหน้าคณะ นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม และรับทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา จชต. ในโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๔ ในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี ดังนี้ ๑. เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมี พ.อ. เปรียว ติณสูลานนท์ รองผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของศูนย์ฝึก ฯ ๒. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ประมงพื้น

 2 ส.ค. 2562

วันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๒ พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) เป็นหัวหน้าคณะ นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม และรับทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา จชต. ในโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๔ ในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี ดังนี้
๑. เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมี พ.อ. เปรียว ติณสูลานนท์ รองผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของศูนย์ฝึก ฯ
๒. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ต.ปานาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี โดยมี นายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอาวุโส อ.ปานาเระ กล่าวต้อนรับคณะ ฯ
๓. เยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของชุดคุ้มครองตำบลบางปู ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการ ๓ หมู่บ้าน ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ๑๐๐% พร้อมกันนี้คณะ ฯ ยังได้ล่องเรือเพื่อชมการทำงานของชุดปฏิบัติการทางเรืออีกด้วย
๔. พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อ “ปัญหาใต้ในสายตาสื่อ ฯ ส่วนกลาง” ณ โรงแรม CS ปัตตานีโดย พล.ต. สิทธิ ฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการพูดคุยแลกเปลี่ยนว่า อยากจะรับฟังความคิดเห็นของสื่อที่สะท้อนเรื่องของภาคใต้ออกมา และอยากจะชี้แจงว่าทุกภาพที่ออกมามี ๒ ด้านเสมอ มีทั้งด้านชุมชนที่ดูแลเสริมสร้างอาชีพ และอีกด้านคือการป้องกันตัวเองให้อยู่รอด
๕. เยี่ยมชมบริษัท ม่านกูหวางฟู๊ด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปทุเรียน ตั้งอยู่ใน อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีคุณประเสริฐ คณานุรักษ์ ที่ปรึกษาชำนาญการ และคุณชุณเจ่าเห็ง เซียว กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ โรงงานแห่งนี้จะรับซื้อทุเรียนจากชาวสวนในพื้นที่ เพื่อแปรรูปและส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ฮ่องกง และไต้หวัน โดยตั้งเป้าการรับซื้อปีนี่อยู่ที่ ๑.๒ หมื่นตัน รับซื้อจากชาวสวนในราคาตั้งแต่ ๔๕ – ๗๕ บาท ตอนนี้ ศอ.บต. ได้เข้ามาช่วยดูในเรื่อง GMP ด้วย ซึ่งการเปิดโรงงานที่นี่ ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
๖. เยี่ยมชมโครงการ ปอเนาะญาลันนันบารู ที่เกาะแลหนัง โดยมีบาบอ อับบาส บินฮิบรอฮิม และคุณมะนาวี มะ รองประธานสภา อบต.ปากบาง ให้การต้อนรับ โดยโครงการ “ปอเนาะญาลัน นันนารู” เป็นโครงการที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ร่วมกับ สำนักงาน ปปส. จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดผู้ติดยา เสพติด ด้วยการนำหลักศาสนาอิสลามเข้ามาช่วยขัดเกลาจิตใจ ในปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดที่ปอเนาะแห่งนี้ จำนวน ๓๐๐ คน หลักสูตรที่ใช้สอนในปอเนาะ ประกอบด้วย หลักศาสนา หลักสูตรของ กศน. และหลักสูตรด้านอาชีพ ซึ่งเหตุผลที่ชุมชนเกาะแลหนังยอมรับปอเนาะญาลันนันนารู ให้เข้ามาในพื้นที่ เพราะเห็นว่า ควรมีส่วนช่วยพัฒนาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ความคิดเห็น