วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ประชุมกับศูนย์สันติวิธี เพื่อหารือแนวทางสร้างความเข้าใจและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลกระบวนการ พูดคุยเพื่อสันติสุข ณ ห่องประชุม ศสว.ฯ (บ้านกรงนก)

 31 ต.ค. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ประชุมกับศูนย์สันติวิธี เพื่อหารือแนวทางสร้างความเข้าใจและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลกระบวนการ พูดคุยเพื่อสันติสุข ณ ห่องประชุม ศสว.ฯ (บ้านกรงนก)

เวลา ๑๐.๓๐ น.ประชุมร่วมกับ กกล.ทพ.จขต. เพื่อขอรับทราบแผนปฏิบัติงาน ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม กกล.ทพ.จชต.

ความคิดเห็น