วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ ส.อ.หญิง ธาริณี เนียมหอม ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน.

 3 ม.ค. 2563

วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ ส.อ.หญิง ธาริณี เนียมหอม ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น