วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.วาศิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการข่าว : การเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากฝ่ายการข่าว หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 14 ม.ค. 2563

วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.วาศิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการข่าว : การเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากฝ่ายการข่าว หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ความคิดเห็น