วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ประชุมร่วมกับ ฉก.นราธิวาส, ฉก.ทพ.๔๕, สภ.ระแงะ และ ศปก.อ.ระแงะ เพื่อกำหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชคต.และประเมินผล ชคต.ปี ๒๕๖๓ วงรอบ ๖ เดือน ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ทพ. ๔๕ อ.ระแงะ จว.น.ธ.

 4 มี.ค. 2563

วันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ประชุมร่วมกับ ฉก.นราธิวาส, ฉก.ทพ.๔๕, สภ.ระแงะ และ ศปก.อ.ระแงะ เพื่อกำหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชคต.และประเมินผล ชคต.ปี ๒๕๖๓ วงรอบ ๖ เดือน ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ทพ. ๔๕ อ.ระแงะ จว.น.ธ.และเดินทางไปตรวจเยี่ยม ชคต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จว.น.ธ.
ในช่วงบ่าย ได้ร่วมประชุมกับ ฉก.ปัตตานี, กกล.ตร.จว.ป.น., ฉก.ทพ.๔๒, ศปก.อ.ยะหร่ิง, ศปก.อ.ปะนาเระ, ศปก.อ.มายอ เพื่อกำหนดแนวทางการเสริมสรา้งความเข้มแข็ง ชคต. และประเมินผล ชคต.ปี ๒๕๖๓ วงรอบ ๖ เดือนแรก ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ทพ.๔๒ วัดควนใน อ.ปะนาเระ จว.ป.น.หลังการประชุมเดินทางไปตรวจเยี่ยม ชคต.เกาะจัน อ.มายอ จว.ป.น.

ความคิดเห็น