วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐​ น. พล.ต.สิทธิ ​ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. ในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ปลอดทุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

 27 ต.ค. 2563

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐​ น. พล.ต.สิทธิ ​ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. ในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ปลอดทุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ความคิดเห็น