วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

พ.อ.ดำรัส ผ่องพลีศาล ผช.ผอ.ศปนย.จชต. เป็นผู้แทน ผอ.ศปนย.จชต. เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางเสริมสร้างสันติสุข จชต.ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ต.ค. ๖๕ ณ สโมสร กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ภายในค่ายสิรินธร กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการสรุป และแถลงผลการสัมมนาในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕

 21 ต.ค. 2565

พ.อ.ดำรัส ผ่องพลีศาล ผช.ผอ.ศปนย.จชต. เป็นผู้แทน ผอ.ศปนย.จชต. เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางเสริมสร้างสันติสุข จชต.ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ต.ค. ๖๕ ณ สโมสร กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ภายในค่ายสิรินธร กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการสรุป และแถลงผลการสัมมนาในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕

ความคิดเห็น