วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567

บทความ

2 ก.ค. 2563

"ปลูกป่า รักษ์ ต้นน้ำ  - ปลูกจิต รักษ์ สิ่งแวดล้อม - ปลูก ทดแทน คุณแผ่นดิน"           แผ่นป้ายบรรยายข้อความข้างต้นนี้ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนบ้านต้นตาล หมู่ ๒ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบูงอ ป่าผืนนี้จึงยังคงสภาพของป่าดิบชื้น มีพรรณไม้นานาชนิด ขนาดใหญ่และเล็กขึ้นอยู่หนาแน่น และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก ความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ยังคงอยู่ได้ ด้วยความร่วมมือของชุมชนบ้านต้นตาล ชุมชนที...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

“เมืองท่าสาปที่ราบริมน้ำปัตตานี มีเรื่องราวความเป็นมาที่ดี ให้ได้จดจำ ว่านี่คือเมืองอุดมสมบูรณ์ เมืองท่าสาปมีคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ตำบลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล เรารักและคอยใส่ใจทุกคน อยู่ที่ใด ก็ไม่เท่าสุขใจเหมือนที่นี่ จะกี่ร้อยวันพันปี ที่นี่จะเป็นจุดรวมสำคัญ และในวันนี้ ทุกคนจะรวมเป็นหนึ่ง แม่น้ำจะคอยเชื่อมใจ และหล่อเลี้ยงเรา ป่าไม้ ภูเขา ถ้ำ นั้นช่างสมบูรณ์ นี่เป็นจุดเล็กๆ ที่สร้างทำเลการค้า สืบทอดกันมายาวนาน เก็บรักษาไว้ และนี่คือเมืองแห่งความรุ่งเรือง ท่าสาปเป็นหนึ่งเดียว&r...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

          หากเลือกกำหนดชีวิตได้ ความพิการเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดกับตัวเองหรือคนที่เรารัก แต่เมื่อต้องประสบชะตากรรมเช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความพิการแต่กำเนิด หรือเกิดจากเหตุรุนแรง อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ก็คงต้องต่อสู้ชีวิตต่อไปตราบที่ลมหายใจยังไม่สิ้น และต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ได้รับการดูแลจากสังคมรอบข้าง โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญที่ไม่ควรถูกละเลย คือ ศักยภาพ...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

          จากข้อมูลของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ระบุความหมายของคำว่า ตรุษ ว่าเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตที่ว่า ตฺรุฏ (อ่านว่า ตฺรุ-ตะ) แปลว่า แตก ขาด ทำให้ขาด หมายถึง การตัดขาดจากปีเก่าเพื่อเข้าสู่ปีใหม่ ปัจจุบัน     คำว่า ตรุษ อาจใช้ในความหมายว่า เทศกาล หรือช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อการรื่นเริงตามประเพณี ซึ่งมักเชื่อมโยงกับหลักปรัชญา ความเชื่อ และศาสนาของแต่ละกลุ่มชน เช่น ตรุษจีน เป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของจีน ตรุษฝรั่งเป็นเทศกาลฉลองวันสมภพของพระเยซูคริ...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

          ดั้งเดิมชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพหลักในการทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำนาข้าว และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ไก่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพะ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแพะเป็นสัตว์พิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาอิสลาม จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ปี 2562 พบว่าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและจำนวนแพะมากที่สุดของประเทศ โดยมีเกษตรกรผู้เ...

..อ่านต่อ
28 เม.ย. 2563

          ดนตรีพื้นบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า ดนตรีรองเง็งเป็นศิลปะการแสดงดนตรีประกอบการร่ายรำแบบไม่มีเนื้อร้อง เป็นการผสมผสานดนตรีหลายประเภทเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการดีดสี ตีเป่า บางส่วนก็เป็นเครื่องดนตรีสากล นั่นเพราะได้รับอิทธิพลจากชาวสเปน และโปรตุเกส ที่ได้มาแสดงในแหลมมลายู เมื่อคราวมาติดต่อค้าขายกันในอดีต ผสมผสานกับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เพิ่มกลิ่นอายความเป็นมลายูจนกลายเป็นหนึ่งอย่างที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รอ...

..อ่านต่อ
28 เม.ย. 2563

          “ประสบการณ์ และความรู้คือสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่มีความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ในการพัฒนาภูมิลำเนา รากเหง้าบ้านเกิดของตนเอง ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ความสามัคคีที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาการทำงานในด้านวิชาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ของคนในสังคมต่อไป”           ข้อความข้างต้นคือแ...

..อ่านต่อ
28 เม.ย. 2563

          จากผลการศึกษา “อนาคตของธุรกิจ” ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง Facebook ธนาคารโลก และองค์การเพื่อความร่วมมือ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่ร่วมกันสำรวจธุรกิจขนาดเล็กจำนวนหลายล้านราย จากทั่วโลก   ที่ใช้งาน Facebook พบว่าร้อยละ 51 ของผู้นำธุรกิจในประเทศไทยที่ตอบแบบสำรวจเป็นผู้หญิง และร้อยละ 40 ตอบว่าพวกเธอต้องการที่จะเป็นเจ้านายตัวเอง นอกจากนี้ ผู้นำสตรีเหล่านี้ยังกล่าวถึงบทบาทสำคัญของโซเชียลมีเดีย ที่มีต่อธุรกิจของพวกเขา โดยร้อยละ 90 เช...

..อ่านต่อ
28 เม.ย. 2563

          ผลิตภัณฑ์จากกระจูด เป็นของดีขึ้นชื่อประจำถิ่นจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก แต่หากเอ่ยถึงสินค้าเด่น ชุมชนดังที่นำเอาวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจนสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่ว ต้องยกให้สินค้าจากบ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดชายทะเล คือชายหาดบ้านทอน ซึ่งเป็นชายหาดยาวขาวสะอาด และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีลักษณะเป็นหมู่บ้าน ประมง อาชีพของชาวบ้าน...

..อ่านต่อ
หน้า 10 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ