วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564

สุดยอดเยาวชนไทยมุสลิม กับรางวัลชนะเลิศระดับโลก

 22 ธ.ค. 2560 23:56 น.    เข้าชม 546

      ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ทุกคนจะต้องประพฤติตัวตามหลักคำสอนของพระเจ้า ซึ่งเปรียบเป็นเสาหลักในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมทุกคน  วิธีการปลูกฝังบุตรหลานให้เข้าใจในวิถีทางของศาสนาอิสลามได้ครบถ้วน นั่นคือการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม จึงมีการปลูกฝังให้บุตรหลานของตนอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านตั้งแต่เด็ก ๆ       ในศาสนาอิสลาม คัมภีร์อัลกุรอ่านคือพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า คือพระอัลเลาะห์ ซึ่งประทานแด่ศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งมีบทบัญญัติที่เป็นคำสอนที่ถูกต้อง ครอบคลุมในทุกด้านเพื่อให้ชาวมุสลิมยึดถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคมหรือประเทศชาติ จึงมีความสำคัญต่อชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก ชาวมุสลิมทุกคนจึงต้องปลูกฝังให้บุตรหลานและคนในครอบครัวศึกษาทำความเข้าใจเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของการดำรงชีวิตตามวิถีของชาวอิสลาม เป็นดั่งธรรมนูญชีวิต เพื่อประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า ธรรมนูญส่องนำชีวิต       เนื้อหาของพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอ่านมีทั้งหมด 30 ยุซ 114 ซูเราะ และมีอายะทั้งหมด 6,236 อายะ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดแบ่งเป็น 3 หมวด คือหมวดที่ 1 เกี่ยวกับหลักศรัทธาแห่งพระผู้เป็นเจ้า หมวดที่ 2 คือ พงศาวดารของประเทศชาติ ก่อนหน้าการประกาศอิสลามและคำพยากรณ์ต่าง ๆ และหมวดที่ 3 เป็นนิติบัญญัติสำหรับชาวมุสลิมที่ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่า หากฝึกฝนการอ่านและท่องจำอัลกุรอ่านอยู่เสมอ และดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอ่านอย่างเคร่งครัดจะทำให้ตนสามารถใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น บันดาลให้เกิดความสุขใจและสันติสุขในโลกนี้และการเสวยสุขในโลกหน้า

      หลักการปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาอิสลามที่กล่าวไว้ในอัลกุรอ่าน มี 5 อย่างด้วยกัน ได้แก่ การละหมาด ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยห้ามจิตใจของเราไม่ทำความชั่ว ส่งเสริมให้ทำความดี,  การบวช เพื่อขัดเกลาจิตใจ, การให้ทาน และการประกอบพิธีฮัจย์  นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งงาน การหย่า การมอบเรื่องครอบครัว พี่น้อง การมอบมรดก การอยู่ร่วมกันในสังคมรูปแบบต่าง ๆ  ล้วนมีกล่าวถึงในอัลกุรอ่านทั้งสิ้น มงกุฎทองจากองค์อัลเลาะห์       หากผู้ใดสามารถท่องจำคัมภีร์อัล-กุรอ่านได้ ก็จะได้รับการยอมรับในสังคมมุสลิมเป็นอย่างมาก ชาวมุสลิมเชื่อว่า คนที่ท่องจำอัลกุรอ่าน ในโลกหน้าจะได้รับมงกุฎทองจากพระอัลเลาะห์ประทานให้ และได้เสื้อที่แตกต่างจากคนอื่น นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เอาเสื้อและมงกุฎทองนั้นไปมอบให้กับพ่อแม่ของเขาได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเยาวชนไทยผู้ซึ่งได้รับการปลูกฝังความรักความศรัทธาในศาสนาจากครอบครัวและสามารถท่องจำคัมภีร์อัล-กุรอ่านได้หมดและได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว ได้แก่ นาย ฮาซัน สาเมาะ เยาวชนจากจังหวัดปัตตานี อายุ 18 ปี ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์นานาชาติ (Khartoum International Holy Quran Award) ปี 2017 จากการแข่งขัน ณ เมืองคุรตูม ประเทศซูดาน  ในการแข่งขันจะวัดความถูกต้องและความไพเราะ ซึ่งฮาซันสามารถทำได้ยอดเยี่ยมทั้งสองด้าน เบ้าหลอมแห่งศรัทธา       ฮาซัน สาเมาะ เป็นบุตรชายคนที่สองของ ดร.อาลี สาเมาะ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอาหรับ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกิดและเติบโตที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย  เมื่อครั้งที่พ่อแม่เดินทางไปศึกษาต่อที่นั่น พวกเขาได้ปลูกฝังให้ลูกๆ ทุกคนอ่านและทบทวนคัมภีร์อัลกุรอ่านอยู่เสมอ ทุกเช้า ทุกเย็น ลูกๆ จะได้เห็นตัวอย่างจากดร.อาลี ผู้เป็นพ่อที่อ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่านทุกๆ วันไม่เคยขาด       ฮาซันนั้นมีความพิเศษจากบุตรคนอื่นๆ เพราะเขาสามารถอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่านได้ตั้งแต่อายุ 8 ปี และสามารถท่องจำทั้งหมดได้เมื่ออายุ 13 ปีเท่านั้น ต่อมาเมื่อและเมื่อย้ายกลับมาประเทศไทย ฮาซันได้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรสอนศาสนาโดยตรงที่ รร.จงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี ด้วยความขยัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของฮาซัน นอกจากสามารถท่องจำอัลกุรอ่านได้แล้ว เขายังมาฝึกอ่านกับอาจารย์เพื่อที่จะอ่านได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ทำให้เขาสามารถท่องจำได้ทั้งเล่ม นำเกียรติยศแห่งมาตุภูมิ และก้าวสู่การเป็นผู้ให้

      การแข่งขันอัล-กุรอ่านระดับนานาชาติ จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นทุกปีในประเทศที่มีการนับถือศาสนาอิสลาม โดยจะแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นทักษะการท่องจำอย่างถูกต้อง และทักษะการอ่านที่มีความไพเราะ ผู้ที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นผู้แทนประเทศมุสลิม ซึ่งฮาซันเป็นเยาวชนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก ในปีพ.ศ. 2560 นี้เอง สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศ       ฮาซัน ไม่เพียงท่องจำคัมภีร์เท่านั้น เขามีความศรัทธาในหลักศาสนาอย่างแท้จริง มุ่งมั่นปฏิบัติตามกรอบศาสนา จึงทำให้ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ได้เก็บความสำเร็จนี้ไว้เพียงกับตัวเองคนเดียว แต่ยังนำมาเผยแพร่ สอนให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนเดียวกันด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ ตามบทบัญญัติที่สอนให้ชาวมุสลิมเป็นผู้ให้ที่ดี       ภาษาที่อยู่ในอัลกุรอ่านทั่วโลกเป็นภาษาอาหรับทั้งหมด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสอนภาษาอาหรับในสถานศึกษามุสลิม เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักธรรมคำสอนของศาสนาอย่างแท้จริง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ก็ได้มีการนำวิชาอัล-กุรอ่านบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนด้วย ในแต่ละสัปดาห์จะมีการสอนอัลกุรอ่านสัปดาห์ละ 4 คาบเรียน ในขณะที่ฮาซันสามารถสอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้แล้วและรอเวลาไปศึกษาอยู่นั้น  ทางโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ได้เปิดโอกาสให้ฮาซันได้สอนน้อง ๆ ในการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านแบ่งปันเทคนิคการอ่านและการท่องจำ รวมทั้งสอนความหมายของการดำรงตนตามบัญญัติของอัลกุรอ่านอย่างแท้จริง สู่เป้าหมายเดียวกันคือ สันติภาพ       ศาสนาไม่ว่าศาสนาใด เมื่อเราศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้ว จึงล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะนำมาซึ่งสันติสุขทั้งสิ้น อัลกุรอ่าน คือ ธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิมทุกคน หากสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำ ก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้อยู่ตามกรอบของหลักศาสนาและสร้างประโยชน์ต่อสังคม  ฮาซันไม่เพียงอ่านและท่องจำเท่านั้น แต่มีความรักและศรัทธาต่ออัลกุรอ่าน ทำให้มีแรงบันดาลใจทุ่มเท จดจำได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ฮาซันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องเยาวชนได้เป็นอย่างมาก ในด้านของการเพียรพยายามเพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตในวิถีอิสลามที่มุ่งเน้นการทำความดีและมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

ความคิดเห็น