วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. : ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธี ในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558 - 2561)

 18 พ.ย. 2564 18:50 น.    เข้าชม 600
ความคิดเห็น