วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประเด็นปฏิรูปของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน

 26 มิ.ย. 2560 21:52 น.    เข้าชม 3388

1.ประเด็นการเข้าสู่อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ/บริหาร
2.ประเด็นการแก้ไขปัญหาพลังงาน
3.ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.ประเด็นการศึกษาการเรียนรู้/ภูมิปัญญา
5.ประเด็นการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม
6.ประเด็นการแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ/สังคม
7.ประเด็นการพัฒนาสื่อสารมวลชน
8.ประเด็นการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน/น้ำ/ป่าไม้
9.ประเด็นแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
10.ประเด็นการใช้อำนาจ(รวมอำนาจ/กระจายอำนาจ)
11.ประเด็นการควบคุมอำนาจ(ยุติธรรม/องค์กรอิสระ)

ความคิดเห็น