วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านจาเราะบูโงะ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

 27 มิ.ย. 2560 19:16 น.    เข้าชม 3278

ประโยชน์ที่ได้รับ
ทำให้ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 30 ครัวเรือน 150 คน
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาทำงานภายในฟาร์ม
และได้มีแหล่งผลิตอาหารแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่ถูกต้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักราชเลขาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ความคิดเห็น