วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการ การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560

 27 มิ.ย. 2560 20:05 น.    เข้าชม 4020

วัตถุประสงค์ 4 ประการ
- ลดความรุนแรงในพื้นที่ แสวงหาทางออกด้วยสันติวิธี
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
- ประชาชนไทยและประชาคมระหว่างประเทศเข้าใจและสนับสนุน

ความคิดเห็น