วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 3เมืองหลัก ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 27 มิ.ย. 2560 22:07 น.    เข้าชม 2988

กรอบแนวคิดของโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
      คือการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 พื้นที่ให้เป็นเมืองต้นแบบ ที่มีการพัฒนาในลักษณะพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน สร้างงาน
และสร้างรายได้ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการเมืองต้นแบบ แบ่งเป็น 2 ระยะ
- ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2562
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
จัดตั้งกองทุนส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่
ออกพันธบัตรพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปรับปรุงท่าเรือปัตตานี
ขยายสถานีรถไฟโคกโพธิ์
ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้า และการขนส่ง
- ระยะที่ 2 พ.ศ. 2563-2565
จัดเชื่อมโยงการขนส่งจาก 3 จังหวัด ไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์

ความคิดเห็น