วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

"ประเทศไทย 4.0 เกิดจาก การที่โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากโลกในศตวรรษที่ 20 ทางโครงสร้างอย่างรวดเร็วมาก ทั้งในด้านอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี, การใช้ชีวิตของคนในสังคมยุคใหม่ เป็นโลกที่มีความหลากหลายในเรื่องของมิติ ทั้งด้านธรรมชาติ, การเมือง, เศรษฐกิจ, และสังคม ส่งผลให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามขึ้น ซึ่งประเทศไทยต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เมื่อโลกเปลี่ยนไทยจึงต้องปรับ"

 3 ก.ค. 2560 18:22 น.    เข้าชม 1491

"ประเทศไทย 4.0 เกิดจาก การที่โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากโลกในศตวรรษที่ 20 ทางโครงสร้างอย่างรวดเร็วมาก ทั้งในด้านอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี, การใช้ชีวิตของคนในสังคมยุคใหม่ เป็นโลกที่มีความหลากหลายในเรื่องของมิติ ทั้งด้านธรรมชาติ, การเมือง, เศรษฐกิจ, และสังคม ส่งผลให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามขึ้น ซึ่งประเทศไทยต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เมื่อโลกเปลี่ยนไทยจึงต้องปรับ"

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ปฐกถา เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0"
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ความคิดเห็น