วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

 7 ก.ค. 2560 18:40 น.    เข้าชม 1919

จุดมุ่งหมาย
1. ทำระบบฐานข้อมูล เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ตั้งศูนย์ป้องกันและช่วยเหลือ เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
3. ประสานความช่วยเหลือ และส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาท้องถิ่น
4. สร้างเครือข่ายภาคี ให้เกิดพลังขับเคลื่อนในเรื่องเด็กและเยาวชน
5. สร้างสำนึกพลเมือง ให้เด็กๆเพื่อเป็นพลเมือง เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้
6. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กๆสามารถช่วยเหลือ พึ่งพาตนเองได้

ความคิดเห็น