วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).

 12 ส.ค. 2560 04:39 น.    เข้าชม 6031

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐานที่เป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของ 6 ยุทธศาสตร์แรก

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ความคิดเห็น