วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2558-2560

 23 มิ.ย. 2560 23:19 น.    เข้าชม 2878

1.งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.งานอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
3.งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน
4. งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒธรรม
5.งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชิวิตของประชาชน
6. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
7.งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ความคิดเห็น