วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ความเป็นชุมชนศรัทธา กำปงตักวา

 23 มิ.ย. 2560 23:31 น.    เข้าชม 3523

1.ได้รับการศึกษาที่ดี มีความเป็นพี่น้องกัน/เกื้อกูล ชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ สุขภาพอนามัยที่ดี มีเงินออม / เศรษซกิจที่ดี
2.ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางเข้าใจหลักศรัทธาที่ถูกต้อง ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ำเสมอ ผู้นำชุมชนสามัคคี / เป็นแบบอย่างที่ดี ปกป้องชุมชนได้

ความคิดเห็น