วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

3 ก.พ. 2563

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.40 น. ที่ บริเวณหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานปล่อยขบวน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพกับ ศอ.บต. 02.02.2020 (SBPAC Family Running 2020) เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ร่าเริงแจ่มใส โดยใช้การออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ...

..อ่านต่อ
2 ก.พ. 2563

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ที่ สนามกีฬามัสยิดตราแต๊ะ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทน พลโท สมพล ปานกุล แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในงานมหกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนมัสยิดตราแด๊ะ โดยได้กล่าวให้โอวาท และมอบทุนพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่เด็กกำพร้าอัลอิกรอม เพื่อเป็นการคืนความสุขและสร้างรอยยิ้มแก่เด็กกำพร้าใน...

..อ่านต่อ
2 ก.พ. 2563

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ที่ลานปฏิบัติธรรม เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วรวีร์ จันทร์เรือง หัวหน้าแผนกความมั่นคงทางสังคม ศูนย์ประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็นเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพระ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยะลามาบรรยายธรรมในครั้งนี้ โดยมีกำลังพล และประชา...

..อ่านต่อ
2 ก.พ. 2563

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิริธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ร้อยเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, พลตรีนายแพทย์ เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ร่วมรับชมสาธิตการปฏิบัติการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี, สาธิตการปฏิบัติการร่วม ในสถานการณ์จริง ณ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายส...

..อ่านต่อ
1 ก.พ. 2563

          วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0930 น. ณ บ้านบาเฆะ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ นักข่าวเยาวชนโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ และสถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก ลดร้อน” ตามโครงการจิตอาสาสร้างสุข ร่วมอนุรักษ์พื้นฟู พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบาเฆะ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด...

..อ่านต่อ
1 ก.พ. 2563

          วันนี้ ( 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนเข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เกิดเป็นแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่...

..อ่านต่อ
31 ม.ค. 2563

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงพร้อมส่งมอบคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังลดปัญหาเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่           เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ...

..อ่านต่อ
31 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ศาลาวัดทรายทอง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ประจำปี 2563 (กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านรือเสาะ) โดยมียอดผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 120 คน ซึ่งได้กรุณามอบแนวทางการฝึกและเน้นย้ำการปฏิบัติต่างๆ ให้สมาชิกอาสารักษาห...

..อ่านต่อ
31 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีท...

..อ่านต่อ
31 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ที่ โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองจังหวัดยะลา พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการสืบสานวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 ที่ทางโรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, สมาคมศิษย์เก่ายะลาบํารุง - ผดุงประชา, ชมรมภาษาจีนแม่กอเหนี่ยว, ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดถึงหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจั...

..อ่านต่อ
หน้า 35 จาก 50 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 494 รายการ