วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566

โครงการเฟ้นหาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้นแบบ

 11 พ.ย. 2564 10:57 น.    เข้าชม 552

          ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งมิติด้านความมั่นคง และมิติด้านการพัฒนา ได้จัดทำโครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ ของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอด และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปขับเคลื่อนงานพัฒนา การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน จนนำไปสู่ต้นแบบ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.จึง ขอเชิญชวนบุคคล/กลุ่มบุคคลในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และ สตูล (ไม่เกิน ๕ คนต่อกลุ่ม) โดยเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ด้านการเกษตรกรรม กสิกรรม การแปรรูปผลผลิต หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และพร้อมที่จะแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งด้านการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓ ธ.ค.๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘-๐๓๒๔-๔๖๙๓,๐๘-๑๗๘๙-๑๐๒๘

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิก

ความคิดเห็น