วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ปานะเระเมืองน่าอยู่คนน่ารัก

 26 ก.พ. 2563 10:13 น.    เข้าชม 41

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 42 โดย พันเอกสมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ปะนาเระเมืองน่าอยู่ คนน่ารัก โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ โดยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามนโยบายของรัฐบาล

ความคิดเห็น