วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ประชุมร่วมติดตามการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 15 มิ.ย. 2563 17:47 น.    เข้าชม 328

          วันที่ 15 มิถุนายน 63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังข้อมูลการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.ต้อนรับพร้อมชี่แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ

          พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับเมืองต้นแบบในส่วนเขตพัฒนาพิเศษ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลให้สามารถดำเนินการได้อย่างลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ สิ่งสำคัญในการสร้างการรับรู้ของหน่วยงานราชการคือต้องน้อมนำยุทธศาสตร์การพัฒนา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาปรับใช้ซึ่งหากเกิดช่องว่างของการทำความเข้าใจกับองค์กรที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานได้ ทั้งนี้จากรับฟังภาพรวมของโครงการมีประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งช่วยให้คนที่กลับบ้านแล้วไม่มีงานทำ สามารถมีงานอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีเศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ คือการสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมสร้างความเข้าใจอย่างจริงจัง เผยถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในขณะเดียวกันก็ต้องมีแนวทางรับมือกับผลกระทบด้านลบต่างๆ ด้วย อาศัยกลไกของภาคประชาชนเข้าถึงพื้นที่แต่ละหลังบ้าน หรืออาศัยกลไกการประชุมผ่านสภาสันติสุขเพื่อเสนอแนวทางต่างๆร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการต่างๆ นี้เชื่อว่าจะทำให้การดำเนินงานมีความราบรื่นมากขึ้นต่อไป

          ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงข้อมูลการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ว่า เป็นการต่อยอดการขยายผลการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยให้อำเภอจะนะ ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจรบนพื้นฐานความร่วมมือที่ดีของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อทั้งในเชิงกายภาพและภูมิสังคมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารจัดการการทำงานที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่แบ่งเป็น 2 ระยะ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ หลังจาก มติครม.สัญจร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบให้มีการขยายผลเมืองต้นแบบตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยในการรับผิดชอบ และสนับสนุนผลักดันให้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เนื่องจากเป็นพื้นที่ทีมีความพร้อมและมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้า ทั้งท่าเรือ และโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่ตำบลนาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้มีการดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและได้รับการตอบรับที่ดีในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแผนศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและแผนเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทั้งในรูปแบบระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยจากนี้ ศอ.บต. ได้มีแผนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 3 ตำบลอีก 32 เวที อีกด้วย

ความคิดเห็น