วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

ชุมชนบ้านท่าด่าน ต้นแบบพหุวัฒนธรรม เข้มแข็ง กลมเกลียวสมานฉันท์ นำสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

 21 มิ.ย. 2563 15:35 น.    เข้าชม 225

          ชุมชนบ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในต้นแบบของการพัฒนาแบบพหุวัฒนธรรมและการสร้างชุมชนเข้มแข็งในวิถีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากอดีตเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ประชาชนทิ้งถิ่นฐาน ออกไปอาศัยนอกชุมชนเพื่อความปลอดภัย ปล่อยบ้านเรือนให้รกร้างว่างเปล่านานนับ 10 ปี แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ กำลังเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ตลอดจนคนในชุมชนทั้งพุทธและมุสลิม ทำให้เกิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านท่าด่านขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง ทำให้วันนี้ทุกคนได้กลับมาอาศัย ทำมาหากินยังบ้านของตนเองได้อีกครั้ง

          โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านท่าด่าน เป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สามารถประกอบอาชีพอาศัยทำกินยังถิ่นฐานบ้านเกิดได้อย่างมีความสุข ตั้งแต่การซ่อมแซมสร้างบ้านเรือนที่ถูกทิ้งร้าง การส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน อาทิ การส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าด่านที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ช่วยฟื้นให้ชุมชนแห่งนี้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่

          จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูชุมชนบ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ด้วยการสร้างความมั่นใจ สร้างที่อยู่อาศัย สร้างอาชีพ และสร้างศูนย์รวมจิตใจ ทำให้ชาวท่าด่านวันนี้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ฝันร้ายในอดีตได้จางหายไปจากชุมชนจนหมดสิ้น เกิดเป็นความเชื่อมั่น และเป็นต้นแบบในการอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กลมเกลียวสมานฉันท์ นำสู่สันติสุขอย่างแท้จริง

          ชุมชนบ้านท่าด่าน
          ต้นแบบพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

ความคิดเห็น