วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ศอ.บต. มอบข้าวสารหอมมะลิให้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่วัด ที่อยู่ในพื้นที่ จ.สตูล กว่า 400 กระสอบ

 9 ส.ค. 2563 14:15 น.    เข้าชม 66

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ วัดควรกาหลง ตำบลทุ่งเรือ จังหวัดสตูล นางสาวจิณห์นิภา ทิมผกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่มอบข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น แก่วัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 72 วัด ตามกิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของวัดและชุมชนไทยพุทธเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงให้กิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ โดยพระสงฆ์ สามเณร และชุมชนไทยพุทธเปราะบางสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติศาสนากิจตามหลักความเชื่อได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

          นางสาวจิณห์นิภา ทิมผกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวถึงการลงพื้นที่มอบข้าวสารในครั้งนี้ว่า เป็นคำดำริฯ จากพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อมอบให้กับโรงทานวัดในจังหวัดสตูล ใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหาร นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 และนอกจากนี้ยังมอบขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์ สามเณร และชุมชนไทยพุทธเปราะบางสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยังเป็นการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุสงเคราะห์ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างมีความสุขอีกด้วย

          ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา ในทุกมิติ โดยมีภารกิจในการสร้างพื้นที่ชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้มีการขับเคลื่อน การพัฒนาของทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปวางแผนและให้ความช่วยเหลือ ตามภารกิจของรัฐบาล โดย ศอ.บต. ภายใต้ “กิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของวัดและชุมชนไทยพุทธเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น