วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ศูนย์สันติวิธี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอน สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อสร้างความเข้าใจ ร่วมเเก้ปัญหา เเละพัฒนาพื้นที่ จชต.

 11 ส.ค. 2563 08:49 น.    เข้าชม 74

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น. ที่ห้องสมิหลาบอลล์ลูม โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พันเอก อนุพงศ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อสร้างความเข้าใจ ร่วมเเก้ปัญหา เเละพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้บริหารจากสถาบันสถานศึกษาปอเนาะ, ครูผู้สอนจากสถาบันศึกษาปอเนาะ, เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 54 คน

          พันเอก อนุพงศ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กล่าวว่า จากการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทึ่ผ่านมานั้น ได้ปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของรัฐ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอน สถาบันศึกษาปอเนาะ เกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานของรัฐ โดยเฉพาะในมิติของการศึกษา ที่ทุกหน่วยงานต่างมุ่งมั่นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ มีความรู้ มีศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดีของสังคม อันเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้การร่วมกันแก้ปัญหา และการพัฒนาพื้นที่ จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างแท้จริง และเกิดความยั่งยืนต่อไป

          สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอน สถาบันศึกษาปอเนาะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย การรับฟังบรรยาย หัวข้อ การบริหารด้านการศึกษา, การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น