วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ศอ.บต. ส่งเสริมกิจกรรมทอดกฐินในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

 10 พ.ย. 2562 16:49 น.    เข้าชม 384

          วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2562) ที่ สำนักสงฆ์ บ้านเหมืองประชาสรรค์ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

          สำหรับกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐิน/ผ้าป่า เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์แก่วัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกฐิน/ผ้าป่าและอยู่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่

          อย่างไรก็ตามกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันอย่างคึกคักทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยไปพัฒนาและซ่อมแซมวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนอันดีงามต่อไป

ความคิดเห็น