วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564

งานวิจัย ๓ จชต.: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโย่ง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี / To Participate in the Promotion of Local Culture in the Deep South Sustainable: A Case Study Shows Ma Yong, Muang Pattani.
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: เชษฐา มุหะหมัด / ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด: ma_yong.pdf
การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒธรรมอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี / Development Strategic of Conservation and Promotion for LONG-LAE Traditional of Local Government Organization in Multiculturalism Maikaen District Pattani Province
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี / ดร.ฐากร สิทธิโชค / นายณภัทร รัตนมา / นายเกียร์ติ แก้วเอียด / นางสาวปการียะห์ เจะหะ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด: long-lae.pdf
การจัดการมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ขัดแย้ง กรณีศึกษา ตำนานมัสยิดกรือเซะ / Cultural Heritage Management in Conflict Area : The Myth of Krue Se Mosque
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นางสาววลัย บุปผา / สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
ไฟล์ดาวน์โหลด: the_myth_of_krue_se_mosque.pdf
การมีส่วนร่วมของผู้นำสี่เสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษา "ตารีอีนา" ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส / The participation of main four-part leaders in the administration of supporting local arts and cultures: A case study of "Taree-Ina", Kayukla sub district, Waeng district, Narathiwat province
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: สุรชัย ไวยวรรณจิตร และคณะ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554
ไฟล์ดาวน์โหลด: taree_ina.pdf
กองทุนสวัสดิการ "ซารีกัตมาตี" วัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส / Syarikat Mati (Funeral Chairity Bond) Culture Malay Muslim Community Health Care: A Case Study of Ban koh, Yi-ngo District, Narathiwat Province.
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นายมะดาโอะ ปูเตะ และคณะ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554
ไฟล์ดาวน์โหลด: syarikat_mati.pdf
พหุลักษณ์ทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายู / Plurality of Thai Temple Arts in Malayan Peninsula
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ปัญญา เทพสิงห์ / ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร / งานวิจัยนี้ได้ทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2554
ไฟล์ดาวน์โหลด: plurality_of_thai_temple_arts_in_malayan_peninsula.pdf

หน้า 2 จาก 2 หน้า แสดง 7 จากทั้งหมด 17 รายการ