วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

Trending

16 ต.ค. 2563
เปิดงานวิจัยสองศาสนา "มุสลิม - พุทธ" ชายแดนใต้
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง: เปิดงานวิจัยสองศาสนา “มุสลิม – พุทธ” ชายแดนใต้ ข้อเสนอเชิงนโยบายเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ น่าสนใจหัวข้องานวิจัยกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธ ภายใต้บทบาทผู้นำศาสนาของชุมชนหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการสัมมนาชายแดนใต้ พื้นที่ ผู้คน และข้อเสนอเชิงนโยบาย จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว) หรือ สกว.เดิม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ท...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563

กรมชลประทานสนองพระราชดำริ 57 ปี ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จกว่า 3,200โครงการ ขยายพื้นที่ชลประทานได้ 3.41 ล้านไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 589,000 ครัวเรือน ปี 2564 เตรียมขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี อีก 8 โครงการ ขยายพื้นที่ชลประทาน 12,050 ไร่ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพ...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563
เปิดตัว2พันธุ์ข้าวน้องใหม่ตอบโจทย์คนใต้
หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต

นายอภิชาติ เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าสายพันธุ์ มะจานู PTNC 99012-69 จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ“มะจานู69” และข้าวเจ้าสายพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ PTLC15002-4 จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ“อัลฮัมดุลิลลาฮ์4” ข้าวเจ้าพันธุ์มะจานู 69มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 4...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563

"นายอำเภอ" เป็นตำแหน่งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระดับอำนวยการ เป็นตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในอำเภอ และรับผิดชอบบริหารราชการอำเภอ นายอำเภอทั้ง 878 อำเภอ จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทุกท่านมีภารกิจหน้าที่ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน ทั้งในมิติการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และมิติการบริหารพัฒนาพื้นที่ อีกทั้งเป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563

รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อม ปรมินทร์ หะยะมิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ผศ.ดร.จำนงค์ จุลเอียด ผอ.วิทยาลัยเกษตร ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ และทดแทนการเกษียณอายุราชการ ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563

“สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย” ผนึก 13 สมาคมอสังหาฯ ทั่วประเทศ เปิดแพลตฟอร์ม “อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส” บนเฟซบุ๊ก-ไลน์-อินสตาแกรม-ทวิตเตอร์ หวังเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ เตรียมให้บริการครั้งแรกในวันที่ 11 พ.ย.นี้ คาดจะมีโครงการร่วมจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 1,000 โครงการ จาก 300 บริษัท นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤต เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่และประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยผลกระทบด้านอสังห...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563

เมื่อเวลา 21.18 น. วันที่ 14 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นำนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 19 สาขา รวม 39 ชุด ดังนี้ 1.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563
เลียบค่ายกองทัพ: ป้องโควิดฯ
หมวดหมู่: การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมเป็นประธานประชุมติดตามนโยบายและข้อสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ จ.ระนอง โดยเฉพาะการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563
From Waste to Wear แปลงขยะสู่แฟชั่นรักษ์โลก
หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต

ปาริชาติ บุญเอก qualitylife4444@gmail.com กรุงเทพธุรกิจ เทรนด์รักษ์โลกในปัจจุบัน ขยายวงกว้างไปในทุกๆ วงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการแฟชั่น จะเห็นว่า ในหลายปีที่ผ่านมา สินค้าแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็ก แบรนด์ใหม่ หรือแบรนด์ดัง ให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนำวัสดุเหลือใช้มาผลิต ดีไซน์ หรือนำเสื้อผ้าเก่าวนกลับมาผลิตใหม่ แบรนด์สุดหรูจากอิตาลีอย่าง "PRADA" หลังจากที่ได้ทำการประกาศยกเลิกการใช้ขนเฟอร์แท้อย่างเป็นทางการ ก็ได้เปิดตัว "Re-Nylon" คอลเลคชันใหม่ ที...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563
คอลัมน์ ชีพจรทั่วไทย
หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต

...ชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ ผู้ว่าฯยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้แนวคิดร่วมใจปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา โดยมี วราเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน บำเบ็ญประโยชน์และพัฒนาสถานที่สาธารณะ จัดเก็บผักตบชวาในคูน้ำ รวมทั้งพัฒนาตัดหญ้าริมทางชุมชนที่สนามแข่งนกเขาชวา สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา อำเภอยะลา... จันทรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแบ่งปันความห่วงใยให้สังคมไทย ผ่านกิจกรร...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 1,243 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 12,427 รายการ