วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

มหาดไทยแต่งตั้งโยกย้าย 25 รองผู้ว่าฯจัดแถวสิงห์คลองหลอด

 3 ส.ค. 2563 19:28 น.    หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล

ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามโยกย้ายแต่งตั้ง 25 รองผู้ว่าราชการจังหวัด "อังกูร สุ่นกุล" ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ ผงาดเป็นรองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ขณะที่ "ชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์" ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นรองผู้ว่าฯเมืองมะขามหวาน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1858/2563 เรื่องย้ายข้าราชการ สั่งวันที่ 3 สิงหาคม มีผล 10 สิงหาคม โดยคำสั่ง ก.ย้ายสลับข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยปลัดกระทรวงจำนวน10 ราย ดังนี้
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี เป็นรองผู้ว่าจังหวัดชุมพรนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าฯชุมพร เป็นรองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นรองผู้ว่าราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าฯ ราชบุรี เป็นรองผู้ว่าฯมหาสารคาม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสรัลพัชร ประโททะกะ รองผู้ว่าฯนครสวรรค์ เป็นรองผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าฯลพบุรีเป็นรองผู้ว่าฯสระบุรี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าฯนนทบุรี เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้ว่าฯนนทบุรี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้ว่าฯ นครปฐม
นอกจากนั้น คำสั่ง ข.เป็นการแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปลัดจังหวัด ให้เป็นรองผู้ว่าฯจำนวน 9 ราย ประกอบด้วยนายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ผู้ตรวจกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าฯกาญจนบุรี นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ ผู้ตรวจกรมการปกครองเป็นรองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรองผู้ว่าฯ ชลบุรี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นรองผู้ว่าฯ อุดรธานี นายเชวงสักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดนครสวรรค์ เป็นรองผู้ว่าฯนครสวรรค์ นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นรองผู้ว่าฯนครพนม นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นรองผู้ว่าฯสุโขทัย นายสาโรจน์ กาญจนะพงษ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นรองผู้ว่าฯสกลนคร นายวชิระ เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นรองผู้ว่าฯลพบุรี
ขณะที่ คำสั่ง ค.เป็นการแต่งตั้งข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนัก-หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ให้เป็นรองผู้ว่าฯจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นรองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นรองผู้ว่าฯนครสวรรค์ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม เป็นรองผู้ว่าฯเพชรบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองผู้ว่าฯสุพรรณบุรี และรับโอนข้าราชการสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย มาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งราย คือนายกฤชเพชร เพชรถบูรณิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เป็นรองผู้ว่าฯเชียงราย
อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมเปิดสอบแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากมีรองผู้ว่าราชการเกษียณราชการในช่วงสิ้นเดือนกันยายน แล้วเหลือตำแหน่งรองผู้ว่าฯ ที่ว่างเพือเปิดให้มีการสมัตรสอบต่อไป

ที่มา: www.posttoday.com
News Code: gen g:posttoday g:agency g:post p:wptd v:netnews

ความคิดเห็น