วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

กรมชลฯพร้อมรับมือน้ำท่วมใต้

 6 ธ.ค. 2562 06:23 น.    หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า เพื่อลดผลกระทบจากฝนตกหนักติดต่อกันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสำคัญในภาคใต้เพิ่มสูงขึ้นรวดเร็ว กรมฯจึงดำเนินมาตรการหลักป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากและอุทกภัยในภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรีมี 5 มาตรการคือ 1.ตรวจสภาพอาคารบังคับน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ตลอดจนสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน 2.ตรวจสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริหารจัดการน้ำหลากของอ่างเก็บน้ำ โดยใช้เกณฑ์ปฏิบัติการที่ปรับปรุงใหม่ ช่วยป้องกันลดผลกระทบน้ำท่วม 3.สำรวจแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ ทำแผนจัดการน้ำหลากให้เหมาะสม ปรับเปลี่ยนตามแนวโน้มสถานการณ์ 4.วางแผนเครื่องจักรเครื่องมือให้ความช่วยเหลือ พร้อมทำแผนเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และ 5.ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
“ภาคใต้ มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม-น้ำล้นตลิ่ง44 อำเภอ ใน 8 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาและนราธิวาส ซึ่งกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกมิติอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ระบบชลประทานเครื่องจักร เครื่องมือพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะ
ภาคใต้ตอนล่างได้สั่งให้สำนักงานชลประทานที่ 17 ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาสจากน้ำแม่น้ำโก-ลกล้นตลิ่ง โดยตั้งเครื่องสูบน้ำ 26 เครื่องแล้ว” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว
สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในภาคใต้ล่าสุด ณ วันที่ 2 ธันวาคม เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี มีปริมาณน้ำ 3,828 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)คิดเป็นร้อยละ 68 ของปริมาณน้ำเก็บกัก ยังรองรับน้ำได้อีก 1,811 ล้านลบ.ม. เขื่อนบางลาง จ.นราธิวาส มีปริมาณน้ำ 920 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 ของปริมาณน้ำเก็บกัก ยังรองรับน้ำได้อีก 534 ล้านลบ.ม. เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำ 287 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73 ของปริมาณน้ำเก็บกัก รับน้ำได้อีก 104 ล้านลบ.ม.และเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำ 491 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 ของปริมาณน้ำเก็บกักรองรับน้ำได้อีก 219 ล้านลบ.ม. ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณน้ำรวม 417 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 ของปริมาณน้ำเก็บกัก ยังรับน้ำได้อีก 251 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ยังรับน้ำได้อีกกว่า 2,919 ล้านลบ.ม.

ที่มา: www.naewna.com
News Code: agri g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น