วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

 9 เม.ย. 2561 06:00 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

"ทิด ทางไทย"
เกษตรวันนี้ประจำฉบับวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 .......
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน นำคณะสื่อมวลชนจากจอร์แดน เยือนประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะได้รู้จักประเทศไทยในหลากหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณะสื่อมวลชนได้นำข้อมูลข่าวสารของไทยนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์หลักของจอร์แดน ต่อไป ในการนี้คณะฯ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี โดยมี คุณเพ็ญแข คุณาวงศ์เดช นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ข้อมูล ศึกษาดูงานการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น โดย คุณกัญญารัตน์ สุนทรา นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูล และเยี่ยมชมหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน โดยมี คุณฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ข้อมูล โดยคณะได้ชมธนาคารปูไข่ การทำชั้งเชือก (บ้านปลา) การทำอีแปะ (บ้านหอย) เพื่อการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างสมดุลสู่ธรรมชาติ......
นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางจรรยพร สิริภูวดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มอบผ้ากันเปื้อนให้แก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรณรงค์ให้ร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐาน มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบเมนูเป็นวัตถุดิบในการประกอบเมนูอาหาร รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้บริโภค ได้รู้จักสินค้า Q มากยิ่งขึ้น.......
นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวภัคญภา มีชัยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2/2561 และโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ.......--จบ--
--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 เม.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--

ความคิดเห็น