วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

มนร.ต้อนรับ รองอธิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและพบปะคณะบริหาร และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 21 ก.ย. 2563 08:02 น.    หมวดหมู่ การศึกษา

ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต้อนรับ นายวิวัฒน์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าพบปะผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมหารือในการขยายผลเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ลงสู่เกษตรกรโดยใช้กลไกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมประสานเพื่อให้เกษตรกรประกอบอาชีพภายใต้วิถีเกษตรกรรม 4.0 ที่เกษตรกรมีกระบวนการผลิตบนฐานข้อมูลมีการจัดการสินค้าเกษตรการรวมกลุ่มการบริหารจัดการและสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่สมดุลเพื่อศักยภาพในการแข่งขันทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ร่วมมือขับเคลื่อนตัวแบบที่เป็นศักยภาพโดดเด่นในพื้นที่ร่วมกันโดยผลิตผักปลอดภัยเพื่อนำผลผลิตสู่ตลาดเฉพาะในโรงพยาบาลและโรงเรียนในระยะแรกโดยพัฒนาขยายผลจากแผนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ในเขตจัดนิคมสหกรณ์ปิเหล็งอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสครัวเรือนสมาชิกชั้นนำจำนวน 25 ครัวเรือนในพื้นที่กว่า 50 ไร่และวางระบบผลิตผักปลอดภัยส่งตลาดมาเลเซียที่คนไทยเปิดและใช้ผักและเครื่องปรุงปีละกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรปีละไม่ต่ำกว่า 300 บาทต่อครัวเรือน
และผลิตเนื้อโคเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้จากตลาดเนื้อโคที่มีโอกาสทางตลาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 1,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์นิคมปิเหล็งจำกัดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาการเลี้ยงและสายพันธุ์เฉพาะในพื้นที่ขณะนี้มีเกษตรกรเลี้ยงโคอย่างจริงจังเป็นอาชีพกว่า 100 ครัวเรือนและมีโคแม่พันธุ์โคขุนกว่า 3,000 ตัวซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อครัวเรือน

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น