วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

รมช.กษ.ปลื้ม'กรป.กลางมะปรางมัน' ต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น

 20 ม.ค. 2563 17:18 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

'มนัญญา'ปลื้มกรป.กลางมะปรางมันปัตตานี ต้นแบบสหกรณ์บริหารการจัดการดีเด่น ฝากโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เปิดยอดผู้สมัครพุ่งกว่า 5 พันรายแล้ว”
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวระหว่างการลงพื้นที่จ.ปัตตานีรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี ว่า สหกรณ์การเกษตรฯ แห่งนี้ เป็นกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ยางพารา โดยดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกได้มากขึ้น มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 96,241,885 บาท แสดงถึงความเข้มแข็งของสหกรณ์ และการบริหารจัดการบัญชีที่ดี สร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ที่ควรเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์อื่นๆ
“มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนสหกรณ์ต่างๆ หากต้องการหรือยังขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกล สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมมาได้ และโอกาสนี้ขอฝากโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ที่มีที่ทำกินหรือมีความพร้อม และความต้องการที่จะกลับบ้านมาสานต่ออาชีพการเกษตรในภูมิลำเนาเดิม เพื่อให้มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวและสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯพร้อมบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในสังกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ แล้วไม่น้อยกว่า 5,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง" รมช. เกษตรฯกล่าว
ภายหลังการพบปะกับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร คณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ อาทิ การสาธิตการกรีดยาง ของการยางแห่งประเทศไทย สาขาโคกโพธิ์ กิจกรรมแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนและต้นทุนอาชีพ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กิจกรรมผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ของสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์.

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: pol g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

ความคิดเห็น