วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

เช็คเลย!! สอศ.โยกย้าย'ผู้อำนวยการสถานศึกษา'59ตำแหน่ง

 19 พ.ย. 2562 20:14 น.    หมวดหมู่ การศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1947/2562ลงวันที่19 พฤศจิกายน2562เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่13/2562เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2562เห็นสมควรให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน59ราย โดยให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งก่อน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา53 (5)และมาตรา68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน59 ราย ดังนี้
1.นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ตำแหน่งเลขที่4486ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ตำแหน่งเลขที่18637
2.นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ตำแหน่งเลขที่18832ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่18550
3.นายสุรินทร์ นวลรอด ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่18347ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ตำแหน่งเลขที่18301
4.นายสุธน ราชเดิม ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ตำแหน่งเลขที่11442ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่18347
5.นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่2001ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง ตำแหน่งเลขที่4474
6.นายวิชา อาญาเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำแหน่งเลขที่18845ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ตำแหน่งเลขที่15978
7.นายประมวล วิลาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำแหน่งเลขที่11518ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ตำแหน่งเลขที่12254
8.นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ตำแหน่งเลขที่18900ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำแหน่งเลขที่15006
9.นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ตำแหน่งเลขที่9738ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ตำแหน่งเลขที่18528
10.นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตำแหน่งเลขที่9476ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ตำแหน่งเลขที่9386
11.นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตำแหน่งเลขที่9546ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตำแหน่งเลขที่9476
12.นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำแหน่งเลขที่10233ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตำแหน่งเลขที่9076
13.นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ตำแหน่งเลขที่4893ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ตำแหน่งเลขที่4919
14.นายมนตรี หาเรือนทรง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำแหน่งเลขที่5017ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งเลขที่6372
15.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ตำแหน่งเลขที่8236ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตำแหน่งเลขที่8136
16.นายสรรเสริญ ไหมทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ตำแหน่งเลขที่7494ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ตำแหน่งเลขที่5334
17.นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำแหน่งเลขที่7440ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำแหน่งเลขที่9832
18.นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตำแหน่งเลขที่18715ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตำแหน่งเลขที่9846
19.นายปริญญา สมมิตร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ตำแหน่งเลขที่8923ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่11711
20.นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ตำแหน่งเลขที่2688ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ตำแหน่งเลขที่8923
21.นายสมพงษ์ พนมชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ตำแหน่งเลขที่18890ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตำแหน่งเลขที่5587
22.นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตำแหน่งเลขที่3990ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำแหน่งเลขที่2709
23.นายณรงค์ ไทยทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำแหน่งเลขที่1463ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำแหน่งเลขที่2045
24.นายพุทธพร ปราโมทย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ตำแหน่งเลขที่9497ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำแหน่งเลขที่1463
25.นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตำแหน่งเลขที่13791ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำแหน่งเลขที่14194
26.นายประวิทย์ บุรินนิตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตำแหน่งเลขที่18214ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ตำแหน่งเลขที่19095
27.นายน้ำมนต์ โฆสะโก ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตำแหน่งเลขที่12578ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตำแหน่งเลขที่2498
28.นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตำแหน่งเลขที่18364ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ตำแหน่งเลขที่18702
29.นายวิโรจน์ ธิมา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ตำแหน่งเลขที่2632ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ตำแหน่งเลขที่13611
30.นายวาทิช ผ่านสำแดง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตำแหน่งเลขที่6967ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ตำแหน่งเลขที่11495
31.นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตำแหน่งเลขที่9759ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตำแหน่งเลขที่1298
32.นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำแหน่งเลขที่2487ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่15344
33.นายนิรันดร์ สมมุติ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ตำแหน่งเลขที่4531ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ตำแหน่งเลขที่12558
34.นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ตำแหน่งเลขที่18892ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ตำแหน่งเลขที่5086
35.นางสาธิตา ทันตเวช ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตำแหน่งเลขที่18113ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตำแหน่งเลขที่2433
36.ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่8420ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตำแหน่งเลขที่8808
37.ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ตำแหน่งเลขที่8043ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตำแหน่งเลขที่13721
38.นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตำแหน่งเลขที่11031ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตำแหน่งเลขที่12472
39.นายบุญปลูก บุญอาจ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำแหน่งเลขที่16257ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตำแหน่งเลขที่7696
40.นายสถาพร โพธิ์หวี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ตำแหน่งเลขที่8657ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำแหน่งเลขที่7582
41.นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ตำแหน่งเลขที่19001ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำแหน่งเลขที่10233
42.นายธนภัทร แสงจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตำแหน่งเลขที่10902ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ตำแหน่งเลขที่12861
43.นายนิติ นาชิต ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ตำแหน่งเลขที่7161ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตำแหน่งเลขที่10902
44.นายสุชาติ ชาติวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ตำแหน่งเลขที่18157ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ตำแหน่งเลขที่7161
45.นายประจวบ จันทภาโส ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตำแหน่งเลขที่18898ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตำแหน่งเลขที่3403
46.นางอุษณีย์ จิตตะปาโล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ตำแหน่งเลขที่15806ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตำแหน่งเลขที่18898
47.นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตำแหน่งเลขที่2498ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตำแหน่งเลขที่18214
48.นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ตำแหน่งเลขที่18980ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่16005
49.นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตำแหน่งเลขที่486ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ตำแหน่งเลขที่627
50.นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่4128ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตำแหน่งเลขที่486
51.นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ตำแหน่งเลขที่1034ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่4128
52.นางยุพิน พิมศร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตำแหน่งเลขที่1402ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ตำแหน่งเลขที่1034
53.นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่1843ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ตำแหน่งเลขที่15047
54.จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนตำแหน่งเลขที่735ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่1843
55.นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตำแหน่งเลขที่9280ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนตำแหน่งเลขที่735
56.?นายวิทยา เกตุชู ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ตำแหน่งเลขที่16106ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำแหน่งเลขที่4817
?57.?นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ตำแหน่งเลขที่410ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่11803
?58.?นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ตำแหน่งเลขที่5305ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่8420
?59.?นายศักดา มยูขโชติ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ตำแหน่งเลขที่128ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ตำแหน่งเลขที่848
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดและรายชื่อทั้งหมดได้ที่www.vec.go.th

ที่มา: www.naewna.com
News Code: edu g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น