วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการ หนุนชุมชนปลูกกาแฟเสริมรายได้

 14 ส.ค. 2563 06:23 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงาน ดร.มงคล เทพรัตน์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เผยว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำโดยผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงการผลิตพืชจำนวน 42 คน ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืชณ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ ได้แก่ การประเมินสมบัติดิน การจัดการดินและปุ๋ย การวัดการเจริญเติบโตของกาแฟ การปลูกกาแฟและตัดแต่งกิ่งกาแฟ
ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า การลงพื้นที่บริการวิชาการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา : การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ : การปลูกกาแฟเพื่อเสริมรายได้ในสวนยาง/ไม้ผล/พืชผสมผสาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายปานเทพ สุวรรณมาลา นายสมพงศ์ กองคิด นายอำนาจทองคีรี นายรัฐพล ประพรม นายธิติวุฒิ ประพรม นายสมควร สุวรรณรัตน์ นายวิลาศ เหมโก นายธนกร ประพรม และ นายเผินจันทกาญจน์ ทั้งนี้ ในวันที่ 13 และ 20 สิงหาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จะลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
-->

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น