วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 2 มิ.ย. 2563 19:47 น.    หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ 2 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ
โดยในที่ประชุมได้จัดพิธีมอบเงินกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินเพื่อสมทบ "กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำโรงพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 แห่ง ดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 10,000 บาท ,โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 10,000 บาท, โรงพยาบาลสุคิริน จำนวน 10,000 บาท
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ขอบคุณส่วนราชการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อควบคุมไม่ให้แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แม้ว่าในช่วงนี้จะมีการผ่อนคลายล๊อกเฟส 3 แล้ว แต่ก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่ประมาทการ์ดไม่ตก
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนับว่าสื่อโซเชียลนับว่ามีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และทุกคนก็สามารถเป็นสื่อได้ ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสมีการเปิดเพจ Narathiwat Province เป็น ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนราธิวาส ที่ทุกคนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นปัจจุบันของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการอัพเดตตลอดเวลา และขอความร่วมมือให้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ผ่านทุกช่องทาง เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส การเบิกจ่ายงบประมาณ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของจังหวัด รวมถึงติดตามนโยบายรัฐบาล อาทิ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ การบริการข้อมูลข่าวสารจำนวน 50 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนไปแล้ว จำนวน 38 เรื่อง และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 12 เรื่อง โดยส่วนใหญ่มีการร้องเรียนขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น เช่นความเดือดร้อนของที่อยู่อาศัย ปัญหาความยากจน หรือความเดือดร้อนด้านอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะที่การเดรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งภาพรวมทั้ง 13 อำเภอ มีผู้ร้องทุกข์ จำนวน 30,901 ราย
นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมอื่นๆสำคัญที่จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2563 อาทิ แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน 2563 การคาดหมายลักษณะอากาศของจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น