วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

'สสส.'จัดนิทรรศการ'นักสืบจราจร' ปลูกฝังเด็กไทยลดอุบัติเหตุบนถนน

 27 ม.ค. 2563 06:23 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

นายเจริญชัย ขวัญสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร กล่าวถึงนิทรรศการ “นักสืบจราจร” ที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ทางโรงเรียนได้ขานรับยุทธศาสตร์มหานครแห่งความปลอดภัย ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี โดยจัดให้มีการบูรณาการความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตเข้าไปในวิชาสุขศึกษา พลศึกษาลูกเสือ การประชุมผู้ปกครอง พร้อมสำรวจเส้นทางการเดินทางไป-กลับของนักเรียน
โดยภายหลัง สสส. นำบอร์ดความรู้ขนาดย่อไปติดตั้งภายในโรงเรียน พบว่าเด็กๆ ให้ความสนใจอย่างมาก จึงมีแนวคิดที่จะนำคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปเยี่ยมชมนิทรรศการนักสืบจราจรแบบเต็มรูปแบบที่อาคาร สสส. เพราะ
เชื่อว่าจะสามารถสร้างการจดจำได้มากกว่าการท่องจำตำรา ทั้งนี้ นิทรรศการ “นักสืบจราจร” จะจัดแสดงที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี ย่านสาทร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.-15 ก.พ. 2563
สืบเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการบาดเจ็บและพิการของเด็กไทย ในแต่ละปีมีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 0-24 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 5,453 คน บาดเจ็บและพิการมากถึง 73,612 คน ส่วนพาหนะที่เกิดเหตุมากสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ โดยมีเด็กไทยเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่สวมใส่หมวกกันน็อกและพบว่า 6 นาทีคือเวลาส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์หลังออกเดินทาง ซึ่งไม่ไกลจากบ้าน
สสส. จึงจัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้น ซึ่งไม่เพียงแค่เสริมการเรียนรู้ให้เด็กเท่านั้น แต่ยังสร้างเครื่องมือการเรียนการสอนให้กับครูและโรงเรียน เพื่อเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันกับการเรียนรู้เรื่องจราจร โดยเชื่อว่าความรู้นี้จะช่วยสร้างให้เด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การรู้วินัยจราจรจนเกิดเป็นสังคมที่ปลอดภัยได้ ทั้งนี้หลังจากที่จัดนิทรรศการ ณ อาคารของ สสส. แล้ว จะเวียนไปจัดนิทรรศการเดียวกันในอีก 9 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่
1.ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่16 ก.พ.-24 มี.ค. 2563 2.ศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 26 มี.ค.-9 เม.ย. 2563 3.โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน ในวันที่12-26 เม.ย. 2563 4.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จ.ลำปาง ในวันที่ 28 เม.ย.-13 พ.ค. 2563 5.อุทยานการเรียนรู้ยะลา จ.ยะลา ในวันที่ 18 พ.ค.-
1 มิ.ย.2563 6.อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในวันที่ 4-18 มิ.ย. 2563
7.ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี ในวันที่ 24 มิ.ย.- 8 ก.ค. 2563 8.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในวันที่ 11-25 ก.ค. 2563 และ 9.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด : ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2563 โดยติดตั้งเป็นนิทรรศการถาวร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-3431500

ที่มา: www.naewna.com
News Code: edu g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น