วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

กรมปศุสัตว์จับมือเครือข่าย จัดกิจกรรมวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก

 21 ก.ย. 2563 06:23 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนพ.อนุพงค์ สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายทวีเสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)วันที่ 28 กันยายน 2563 โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมพลูแมน เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง “เลี้ยง รัก รับผิดชอบ”
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า กรมเน้นเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปี 2563 พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 173 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของตัวอย่างทั้งหมด 5,884 ตัวอย่าง จากข้อมูล Thairabies.net พบว่าสถานการณ์เกิดโรคในสัตว์ย้อนหลังสามปีลดลงต่อเนื่อง กรมมีเป้าหมายสำคัญคือ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจังหวัดที่สร้างพื้นที่ปลอดโรคได้17 จังหวัด ได้แก่ แพร่, แม่ฮ่องสอน, ชุมพร, ตราด, นครนายก, นครปฐม, นราธิวาส, บึงกาฬ, พังงา, ลำปาง, ลำพูน, สกลนคร, สิงห์บุรี, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อ่างทอง และอุตรดิตถ์ ซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่บุคคลรอบข้าง เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับสัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยจัดทำคู่มือเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์อีกด้วย
-->
นพ.อนุพงค์ สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค จะรับผิดชอบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน เป้าหมายสำคัญคือ ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยังยืน ดังนั้น จึงผลักดันให้ผู้ถูกสัตว์กัดหรือข่วน เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดตามที่แพทย์นัด โดยประชาชนทุกคนเข้าถึงการฉีดวัคซีนและมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยหลักการ“ฉีดได้ทุกเข็ม เข้าถึงทุกสิทธิ์”
นายทวี เสริมภักดีกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจขับเคลื่อน 3กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, การประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติ อปท. ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และตรวจติดตามการดำเนินงานของอปท. ในพื้นที่ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ มีแผนดำเนินการต่อในปี 2564-2568 เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป้าหมายให้ไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์
รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศึกษาวิจัยประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชน อีกทั้ง ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกต่อจากกรมปศุสัตว์ด้วย
ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญประชาชน ร่วมกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเดือนกันยายน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถ่ายทอดสดออนไลน์ Live Streaming ภายใต้แนวคิด “End Rabies: Collaborate, Vaccinate” “ร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีน”กำหนดจัดงานวันจันทร์ที่ 28 กันยายน เวลา 09.30 - 17.00 น. ผ่าน 3 ช่องทางคือ แฟนเพจ : วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020, Youtube : WRDThai2020 และwww.WRD2020Thailand.com ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มา: www.naewna.com
News Code: agri g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น