วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เปิดศูนย์กระจายสินค้าชายแดนใต้หนุนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร

 10 ต.ค. 2562 03:04 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

พัทลุง * ศอ.บต.เปิดโครงการศูนย์กระจายสินค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรอย่างครบวงจร
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ได้มีการเปิดศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าฯ พัทลุง, นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย, นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตย์ยืนยง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา, นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน
พล.ร.ต.สมเกียรติกล่าวว่า ทุกคนที่ทำงานอยู่ภาคใต้มีเป้าหมายเดียวกันคือ ชีวิตพี่น้องใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดีขึ้น โดยต้องมีงานทำปศุสัตว์เป็นอาชีพที่สำคัญและสร้างรายได้เป็นอย่างดี การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ทำให้เชื่อมต่อกันได้ครบวงจรทั้งการผลิต การตลาด และขอขอบคุณที่ทำให้พี่น้องชาวใต้เริ่มมีทิศทางในการเลี้ยงโคเนื้ออย่างครบวงจร ศอ.บต.มีความพร้อมและยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้ออีกทางหนึ่ง และสร้างคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยศูนย์แห่งนี้เป็นกลไกที่สำคัญสำหรับการทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายการผลิตในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัดต่อไป
สำหรับสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงได้มีการวางยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร โดยใช้การตลาดนำการผลิต มีรูปแบบการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยหอการค้าทำหน้าที่ในการแนะนำสมาชิกในกลุ่มสามารถผลิตโคขุน มีชีวิตตามคุณลักษณะที่ตลาดต้องการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโคเนื้อของเกษตรกร โดยการวางกรอบขับเคลื่อนระบบการผลิตเชิงโครงสร้าง เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หากสามารถดำเนินการตามกรอบที่กำหนดได้ ระบบสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนแบบยั่งยืนต่อไป.

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 10 ต.ค. 2562
News Code: agri g:thaipost g:agency g:paper p:tpd v:paperl

ความคิดเห็น