วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

นราธิวาสประชุมเตรียมพร้อมเปิดสถานศึกษา

 2 ก.ค. 2563 06:23 น.    หมวดหมู่ การศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 20/2563โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย และจังหวัดนราธิวาสโดยสถานการณ์COVID-19 จากศูนย์EOCจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสม 43 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาเป็นเวลา 41 วันแล้ว รวมทั้งได้มีการพิจารณาเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้ประเมินตนเองแยกตามสีเขียว เหลือง แดง แล้วนำผลการประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจากผลการประเมินในเว็บไซต์Thai Stop Covidณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดทุกสังกัด จำนวน 1,465 แห่ง มีสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินจากทีมอำเภอ จำนวน 357 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.37 ผลการประเมินเป็นสีเขียว 203 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.86 สีเหลือง จำนวน 89 แห่งคิดเป็นร้อยละ 24.93 และสีแดง จำนวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ18.21 โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงแนวทางในการเปิดสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะใช้เกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งในจังหวัดนราธิวาส มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 212 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 200 แห่ง เหลืออีก 12 แห่ง ที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
-->
สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาสที่มีผลการประเมินเป็นสีแดงจะไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องนำข้อมูลแบบการประเมินมาศึกษาและสรุป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำแนะนำ

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น