วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา18รายการ 'ท้าวแสนปม-ปอยส่างลอง-แข่งเรือยาว'

 23 มี.ค. 2561 06:00 น.    หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 รายการ เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญของชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ จากรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งหมด 44 รายการ เพื่อประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ใน 6 สาขา ประกอบด้วย 1.วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 1 รายการ ได้แก่ นิทานพื้นบ้านท้าวแสนปม จ.กำแพงเพชร 2.ศิลปะการแสดง 3 รายการ ได้แก่ ลิเก จ.พิจิตร-นครสวรรค์, สะไน จ.ศรีสะเกษ และวายังกูเละ จ.ยะลา 3.แนวปฏิบัติทางสังคม ประเพณี พิธีกรรม และงานเทศกาล 5 รายการ ได้แก่ พิธีถวายข้าวพีชภาคฯ และบุญเสียค่าหัว ข้าโอกาสพระธาตุพนม จ.นครพนม, ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์, ปักธงเมืองนครไทย จ.พิษณุโลก, ประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว หรือบรรพชาสามเณร) จ.แม่ฮ่องสอน และประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต 4.ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 3 รายการ ได้แก่ ขนมฝรั่งกุฎีจีน กรุงเทพฯ, ดินสอพองลพบุรี จ.ลพบุรี และตำรายาหลวง ปู่ศุข จ.ชัยนาท 5.งานช่างฝีมือดั้งเดิม 3 รายการ ได้แก่ เรือนโคราช จ.นครราชสีมา, การทำกลอง-เอกราช จ.อ่างทอง และเรือ ก่าบาง จ.พังงา และ 6.การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 3 รายการ ได้แก่ วัวเทียมเกวียน จ.เพชรบุรี, การเล่นสะบ้า จ.สมุทรปราการ-นนทบุรี-กาญจนบุรี และการ แข่งเรือยาว ขึ้นโขนชิงธง ลุ่มน้ำหลังสวน จ.ชุมพร
"รายการมรดกฯ 18 รายการที่ผ่านความเห็นชอบนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 22) และจะจัดพิธีประกาศพร้อมนิทรรศการ การสาธิตรายการมรดกภูมิปัญญาฯ ในช่วงเดือนกันยายน 2561" นายวีระกล่าว--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 24 มี.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

ความคิดเห็น