วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

ทหารกัลยาณิวัฒนาพร้อมรับมือโนอึล

 21 ก.ย. 2563 06:23 น.    หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน

ที่ ณ ร.151 พัน.1 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส มี พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ร.151 พัน.1 เป็นประธาน การตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ แนะนำเพิ่มทักษะการพายเรือยาง รวมถึงตรวจสภาพความพร้อม ด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมปฏิบัติงานร่วมในการสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุโซนร้อน “โนอึล”ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563
ด้าน พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ร.151 พัน.1 ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ให้กำลังพลได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันเวลาต่อเหตุการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกิจกรรม พร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซักซ้อมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีอุทกภัย เพื่อให้เกิดความชำนาญของผู้ปฏิบัติและสร้างการรับรู้ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้เกิดความเชื่อมั่นสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้น
-->

ที่มา: www.naewna.com
News Code: gen g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น