วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

จ.นราธิวาสจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

 26 ก.พ. 2564 13:07 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

จ.นราธิวาสจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 14 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย
วันนี้ 26 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายสุชาติ บัวกลิ่น ประธานขบวนการสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ต่างๆและสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันที่ 26.ก.พ.ของทุกปี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการสหกรณ์ไทยและถวายสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของระบบสหกรณ์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาครัฐ
สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติและการจัดกิจกรรมในปี 2564 ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม แนะนำ และให้การสนับสนุน ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติระดับจังหวัดขึ้น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทความสำคัญขององค์กรในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ในการจัดงานมีพิธีถวายสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
โดยการจัดงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เมื่อวันที่( 25 ก.พ.64 )ที่ผ่านมา จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนราธิวาส และราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น