วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

จังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 20/2563

 1 ก.ค. 2563 14:46 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

จังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 20/2563 เตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา อุทยานแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา
ที่ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 20/2563 โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย และจังหวัดนราธิวาส โดยสถานการณ์ COVID - 19 จากศูนย์ EOC จังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสม 43 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาเป็นเวลา 41 วันแล้ว รวมทั้งได้มีการพิจารณาเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้ประเมินตนเองแยกตามสีเขียว เหลือง แดง แล้วนำผลการประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจากผลการประเมินในเว็บไซต์ Thai Stop Covid ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดทุกสังกัด จำนวน 1,465 แห่ง มีสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินจากทีมอำเภอ จำนวน 357 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.37 ผลการประเมินเป็นสีเขียว 203 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.86 สีเหลือง จำนวน 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.93 และสีแดง จำนวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.21 โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงแนวทางในการเปิดสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะใช้เกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งในจังหวัดนราธิวาสมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 212 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 200 แห่ง เหลืออีก 12 แห่ง ที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาสที่มีผลการประเมินเป็นสีแดงจะไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องนำข้อมูลแบบการประเมินมาศึกษาและสรุป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำแนะนำ อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหากเป็นสีเหลือง สีเขียว สามารถเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่สีเหลืองจะต้องมีการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มเติม สำหรับสีแดงต้องทำให้ผ่านเกณฑ์เป็นสีเหลืองก่อน โดยต้องพัฒนาข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เรียบร้อย ซึ่งมติที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการให้สามารถเปิดเรียนได้ แต่สำหรับโรงเรียนที่มีผลการประเมินเป็นสีแดงจะต้องมีการแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถเปิดเรียนได้
จากนั้นมีการพิจารณาเรื่องการจัดงานวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา โดยมีการเน้น 6 มาตรการสำคัญ เพื่อสร้างความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ก่อนเข้าพรรษาในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 และในด้านการเตรียมความพร้อมเปิดอุทยานแห่งชาติของจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว- เขาตันหยง อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป และอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี มีอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง ที่พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคมเพียงแห่งเดียว ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 กรมอุทยานประกาศปิดอุทยานแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อุทยานจะเปิดให้บริการจำนวน 128 แห่ง มีการกำหนดมาตรการด้านต่างๆ รวมทั้งมีการพัฒนาสถานที่เพื่อให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยการ “การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ” ที่จะต้องสแกน QR Code Application ไทยชนะ และยังสามารถจองคิวเที่ยวอุทยาน ผ่านแอป QueQ ได้อีกด้วย

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น