วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

ท้องถิ่นพูด: ทัณฑวัต พุทธวงศ์ หน.งานพื้นที่ฯชายแดนภาคใต้ 'ฟื้นฟูนาร้างบ้านละโหะ'

 26 ม.ค. 2563 04:30 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
นายทัณฑวัต พุทธวงศ์ หน.งานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันปิดทองหลังพระฯ เผยว่า บ้านละโหะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ทางปิดทองฯ ร่วมกับทางจ.ปัตตานี ทำหมู่บ้านต้นแบบโครงการฟื้นฟูนาร้าง ซึ่งในปี 2559 นาในหมู่บ้าน 337 ไร่ มีชาวบ้านทำนาเพียง 99 ไร่ ที่เหลือ 238 ไร่เป็นนาร้าง เนื่องจากต้นทุนการทำนาสูง โดยในการฟื้นฟูนั้นได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาใหม่ อย่างเช่น มาทำนาโยน รวมทั้งใช้รถดำนา เป็นการลดเวลา ลดต้นทุนและลดแรงงานด้วย
อีกทั้งกรมชลประทานได้ขุดลอก คูคลอง ทำให้ปี 2562 มีชาวบ้านหันมาทำนาเพิ่มขึ้นจากเดิมทำเพียง 99 ไร่ ขยับมาเป็น 200 ไร่ ส่วนศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีมา
ช่วยคัดเลือกข้าวโดยใช้ข้าวพันธุ์พื้นถิ่น "ช่อลุง97" และก่อนทำนาก็ปลูกปอเทืองทำเป็นปุ๋ยพืชสด ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรลงชื่อทำนาเพิ่มอีก 127 ไร่ ดังนั้นจะไม่มีนาร้างแล้ว เดิมเกษตรกรทำนาได้ผลผลิต 350 ก.ก./ไร่ แต่ปีที่แล้วได้576 ก.ก./ไร่คาดว่าผลผลิตในปีนี้ที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนมี.ค. น่าจะได้มากกว่า 500ก.ก./ไร่ เช่นกันขณะที่ต้นทุนลดลงจากเดิม

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 27 ม.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น