วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564

ลงนามพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อผลิตไฟฟ้า

 11 ธ.ค. 2562 04:32 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) โดยมีประเด็นการใช้ขยะชุมชน และโรงไฟฟ้า ชีวมวลประชารัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไว้ในแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วย
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศจากสาธารณรัฐเกาหลี University of Seoul และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย King saud university ซึ่งเป็นความร่วมมือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การผลิตไม้ไผ่อัดเม็ดเพื่อใช้เป็นพลังงานผลิตไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นศูนย์กลางไผ่ของอาเซียนในการจัดหาไผ่สายพันธุ์ดีและส่งออกพันธุ์ไผ่ไปยังประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ของประเทศเกาหลี และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตไม้ไผ่พลังงานจากเนื้อเยื่อ โรงงานการผลิตไม้ไผ่อัดเม็ด และการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากไม้ไผ่ ซึ่งจะก่อสร้างที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ภายใน 3 เดือน หลังจากการลงนามฯ ทั้งนี้เพื่อให้มีพันธุ์ไผ่ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้ปลูกและส่งแปรรูปเป็นไม้ไผ่อัดเม็ดสำหรับส่งโรงงานผลิตไฟฟ้าต่อไป.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ธ.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: power ene agri edu g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น